Wiedza i kompetencje
z fizyki, chemii i informatyki na potrzeby gospodarki - WIKING
Biuro Karier Studenckich Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Ostatnie oferty pracy
Quality Assurance En
Oferta pracy
IT Support/Helpdesk
Oferta pracy
Sales and Support
Oferta pracy
Support Engineer
Oferta pracy
pozostałe oferty

Szkolenia
Szkolenia

Obecnie nie ma żadnych planowanych szkoleń w naszej bazie. Wszystkie szkolenia, które się odbyły są dostępne w archiwum.

Strona główna > Naukowe Czwartki > Profil absolwenta

Profil absolwenta

Sylwetki Absolwentów

 

 

Absolwent kierunku  ASTRONOMIA

- posiada wiedzę z zakresu współczesnej astronomii i fizyki, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno przyrodniczych,

 - rozumie i umie opisywać zjawiska przyrodnicze,

- potrafi formułować problemy badawcze,

 - potrafi gromadzić, przetwarzać i przekazywać informacje,

 

Przykładowe obszary zatrudnienia:

 - praca w obserwatoriach i planetariach,

 - instytucje astrofizyczne i meteorologiczne,

- zespoły prowadzące obserwacje satelitarne,

 - grupy naukowe realizujące międzynarodowe programy badawcze

- praca w szkole (po uzyskaniu dodatkowych uprawnień pedagogicznych, zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).

 

 

Absolwenta kierunku BIOFIZYKA charakteryzuje:

- szeroka wiedza z zakresu biofizyki medycznej i biofizyki molekularnej,

- wiedza z zakresu nauk ścisłych niezbędna do obsługi różnego rodzaju sprzętu medycznego używanego w diagnostyce lekarskiej (np. tomograf, elektrokardiograf, ultrasonograf)

- znajomość metod fizycznych stosowanych w diagnostyce medycznej, biochemicznej oraz w terapii radiacyjnej;

- umiejętność współpracy z firmami produkującymi i handlującymi sprzętem medycznym;

- znajomość wachlarza technik badawczych używanych w laboratoriach biofizycznych i biotechnologicznych, wiedza  z zakresu modelowania i syntezy dedykowanych materiałów o przeznaczeniu biomedycznym, umiejętność posługiwania się technikami bioinformatycznymi w teoretycznej analizie układów złożonych (biofizyka molekularna).

 

Przykładowe obszary zatrudnienia:

- wyspecjalizowane jednostki służby zdrowia,

- wyspecjalizowane placówki badawcze i rozwojowe, m.in. firmy farmaceutyczne, firmy produkujące sprzęt i aparaturę nowych technologii

 

 

Absolwent kierunku FIZYKA

- posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych,

- może zdobywać i poszerzać wiedzę w zakresie trzech specjalizacji: studia fizyki teoretycznej, fizyki doświadczalnej lub fizyki komputerowej,

 

Studia z Fizyki Teoretycznej

Absolwenci specjalizacji fizyka teoretyczna nabywają biegłości w posługiwaniu się wyrafinowanymi metodami matematycznymi, pozwalającymi na konstrukcję odpowiednich modeli teoretycznych, które nie tylko opisują różne zjawiska fizyczne, ale również przewidują nowe efekty.

 

Studia z Fizyki Doświadczalnej

Absolwenci specjalizacji fizyka doświadczalna otrzymują wykształcenie pozwalające realizować te cele w przyszłości. Prace naukowe z fizyki doświadczalnej realizowane w Instytucie Fizyki UJ obejmują bardzo szeroki zakres zagadnień, którymi zajmuje się współczesna fizyka.

 

Studia z Fizyki Komputerowej

Absolwenci specjalizacji fizyka komputerowa zdobywają wiedzę na zarówno z zakresu informatyki jak i fizyki. Znajomość tych dziedzin pozwala na prowadzenie komputerowego modelowania zjawisk fizycznych, na skuteczne wprowadzania zaawansowanych metod komputerowego sterowania doświadczeniami oraz na automatyzowanie zbierania danych i ich analizy.

 

Przykładowe obszary zatrudnienia:

- praca  w ośrodkach i placówkach naukowo – badawczych,

- praca w laboratoriach diagnostycznych i przemysłowych,

- wdrażanie w życie swoich osiągnięć naukowych,

- praca w firmach konsultingowych,

- praca w firmach związanych z przemysłem komputerowym,

- praca w sektorze publicznym i administracji,

- praca w szkole (po uzyskaniu dodatkowych uprawnień pedagogicznych, zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).

 

 

Absolwent kierunku FIZYKA Z INFORMATYKĄ

- Absolwent tej specjalizacji będzie posiadał szerokie umiejętności merytoryczne i metodyczne do kompetentnego nauczania informatyki w szkole podstawowej, fizyki i informatyki w gimnazjum (już po studiach I stopnia) oraz fizyki i informatyki w szkole ponadgimnazjalnej (licea, technika, szkoły policealne - po studiach II stopnia),

- przygotowanie informatyczne jest atutem, gdyż absolwent będzie mógł wykonywać proste prace w zakresie np. budowy baz danych, grafiki komputerowej, zakładania stron www, oprogramowania szkół, małych przedsiębiorstw, itp.

 

Przykładowe obszary zatrudnienia:

- praca w szkole podstawowej, gimnazjum i oraz na szczeblu ponadgimnazjalnym,

- praca w firmach związanych z przemysłem komputerowym,

- praca w ośrodkach i placówkach naukowo – badawczych.

 

 

Uzyskana wiedza i umiejętności pozwalają absolwentowi INFORMATYKI STOSOWANEJ na:

- samodzielne rozwiązywanie problemów informatycznych, w tym na ich klasyfikację pod kątem złożoności, możliwych metod rozwiązania i implementację rozwiązań.

 - samodzielne formułowanie, opracowanie, realizację i weryfikację problemów informatycznych.

 -  umiejętne posługiwanie się narzędziami informatycznymi, w tym nowoczesnymi językami programowania i nowoczesnym sprzętem.

 -  samodzielne dokształcanie i adaptację do zmieniających się potrzeb na rynku informatyki stosowanej.

 

Przykładowe obszary zatrudnienia:

 - analityk i projektant systemów informatycznych,

 - konsultant w zakresie informatyzacji obszaru zarządzania w przedsiębiorstwach oraz instytucjach,

-  programista systemów informatycznych,

-  administrator sieciowych systemów komputerowych,

-  pracownik naukowo-badawczy w dziedzinie informatyki stosowanej lub w naukach szczegółowych, które korzystają z narzędzi informatycznych,

-  pracownik laboratoriów i instytutów badawczo-rozwojowych przemysłu i usług, ośrodków meteorologicznych, centrów analiz ekonomicznych, ośrodków badań statystycznych, itd.,

-  nauczyciel informatyki (po uzyskaniu dodatkowych uprawnień pedagogicznych, zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).

 

 

Absolwent kierunku ZAAWANSOWANE MATERIAŁY I NANOTECHNOLOGIA

- posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na posługiwanie się nowoczesnymi narzędziami badawczymi i rozwiązywanie niestandardowych problemów z zakresu nauki o zaawansowanych materiałach i nanotechnologii,

- biegle obsługuje systemy informatyczne i specjalistyczne programy komputerowe,

- posiada nawyki autonomicznego działania, krytycznej ewaluacji wyników,

- jest przygotowany do podejmowania interdyscyplinarnych wyzwań badawczych.

 

Przykładowe obszary zatrudnienia:

- instytucje naukowo-badawcze i naukowo-edukacyjne;

- ośrodki badawczo-rozwojowe i diagnostyczne w przemyśle;

- jednostki kontroli jakości;

- przedsiębiorstwa działające w sektorze zaawansowanych materiałów i nanotechnologii;

- instytucje zajmujące się upowszechnianiem wiedzy z tego zakresu.

Wyszukiwanie
Newsletter
Podaj swój e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje z Biura Karier
e-mail:
Logowanie
Login
Hasło
Zapamiętaj
Galeria zdjęć

Małopolska Noc Naukowców 2018
Galeria multimediów
Bliżej Nauki: Dziwność - dr Eryk Czerwiński
Bliżej Nauki: Dziwność - dr Eryk Czerwiński
Warto odwiedzić
Bliżej Nauki
Naukowe Czwartki
Copyright © Uniwersytet Jagielloński
start | mapa strony | kontakt   Kanał RSS Facebook Youtube
Kapitał Ludzki
Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego